Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ tzv. “ŠKOLNÉ”

Vážení rodičia,

v súlade § 2 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava sa určuje výška príspevku za mesiac MAREC 2020 sumou 9,- € (t.j. pomerná časť určeného príspevku).
Zákonní zástupcovia, ktorí ešte neuhradili daný príspevok (tzv. „školné“ 120 €), prosím uhradiť do 17.04.2020 za mesiac MAREC 2020 sumu 9,- € s daným variabilným symbolom dieťaťa na účet MŠ.
V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca šk. roka 2019/2020 zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za kalendárne mesiace apríl, máj, jún = 90 € bude platba prenesená do nasledujúceho šk. roka t.j. od septembra 2020 (a za mesiac MAREC 2020 sa prenesie suma 21,- €). Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolák sa príspevok automaticky vráti.
Nakoľko sa nachádzame v mimoriadne náročnej situácii, zákonný zástupca dieťaťa, ktorý už uhradil daný príspevok a je vo veľmi zlej finančnej situácii, môže formou e-mailu na msmarcheggska58@gmail.com požiadať o vrátenie platby.