Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy, Marcheggská 58 v Stupave na školský rok 2019/2020:

Podanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ:

Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ sa uskutoční dňa 16.04.2019 od 09,00 h – do 16,30 h.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže zákonný zástupca podať:

  • osobne (kancelária riaditeľky MŠ)
  • písomne (poštou)
  • elektronicky (e-mail)

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:

Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie  posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:

Legislatívne podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. :

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú: –  súrodenci detí navštevujúcich MŠ na ul. Marcheggská 58 v Stupave.

Materská škola, Marccheggská 58, 900 31 Stupava

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Silvia Gabrielová, +421 917 893 005, email: msmarcheggska58@gmail.com