Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie.

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Marcheggská 58 v Stupave na školský rok 2020/2021:

Podanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ:

Riaditeľka MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ sa uskutoční v období od 1. mája do 15. mája 2020.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť sa podáva bez lekárskeho potvrdenia. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže zákonný zástupca podať:

  • e- mailom- msmarcheggska58@gmail.com ,
  • zaslaním do elektronickej schránky MŠ,
  • písomnou formou vhodením do poštovej schránky na budove MŠ.

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:

Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska zákonného zástupcu a dieťaťa.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľkado 15.07.2020.

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:

V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

  • súrodenci detí navštevujúcich našu materskú školu,
  • zostupne – podľa dátumu narodenia do naplnenia kapacity jednotlivých vekových skupín (tried)

V Stupave, dňa 01.04.2020

Mgr. Lucia Strakušová
riaditeľka MŠ