Prevádzka materskej školy od 15.júna 2020

Vážení rodičia,

podľa rozhodnutia ministra školstva sa opätovne menia podmienky otvorenia materskej školy. Od 15. júna sa organizácia MŠ mení nasledovne:

Nástup dieťaťa do materskej školy je dobrovoľný!

Čas prevádzky MŠ: 07:00 – 17:00 h.

Príchod do MŠ: od 07:00 do 08:00 (o 8:00 hod. sa vstupná brána zamyká). Opätovne Vás prosíme o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok. Po prevzatí dieťaťa od pedagogického zamestnanca rodič bezodkladne opustí areál MŠ. Prechod cez spojovacie chodby je všetkým osobám z hľadiska hygienicko-epidemiologického prísne zakázané.

Odchod z MŠ: možnosť od 12:30 h. do 16:50 h. (Pri odchode z MŠ prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode v rannom čase.)

Zákonní zástupcovia: Počas prevádzky MŠ sú zákonní zástupcovia povinní dodržiavať prísne hygienické nariadenia. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do šatne -zákonní zástupcovia, dieťaťu dezinfikuje ruky pedagogický zamestnanec pri vstupe do triedy).Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.Zákonní zástupcovia rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti do materskej školy. Zákonní zástupcovia sú povinní podpísať pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo v triedach).V prípade, že dieťaťu bude počas dňa nameraná zvýšená teplota, poprípade sa bude sťažovať na bolesti hrdla, únavu alebo akýkoľvek z príznakov akútneho respiračného ochorenia, bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa, ktorý si ihneď príde prevziať dieťa z materskej školy.

Dieťa: Každý deň si dieťa prinesie vlastnú označenú fľašu s vodou, jedno náhradné rúško z domu uložené počas dňa v skrinke. Potrebné je pyžamo (predškolákom netreba), prezúvky a náhradné veci. Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nenosia rúško. V rúšku však dieťa do materskej školy prichádza a jedno náhradné rúško si dieťa prinesie z domu (počas dňa uložené v skrinke). V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pedagogický zamestnanec: Každé ráno vykoná prísny ranný zdravotný filter, náhodné meranie teploty dieťaťa pred vstupom do triedy bezdotykovým teplomerom (pri podozrení na zmenu zdravotného stavu dieťaťa môže pedagogický zamestnanec dieťa neprevziať).Dezinfikuje ruky dieťaťu pri vstupe do triedy.
Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie (so zákonnými zástupcami detí)- rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia.