Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2021/2022

 • Materská škola bude v prevádzke od 02.09.2021 (štvrtok) v riadnom režime od 6,30 h do 17,00 h.
 • Zákonný zástupca privedie dieťa do 8:00 hod. a je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty vo vnútorných priestoroch materskej školy a nosiť návleky na topánkach.
 • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť zákonní zástupcovia odhlásia najneskôr do 7:30 hod. daného dňa na tel. č. 0903 424 040, 02/ 65 934 058 alebo sms správou na tel. č.  0903 424 040 v tvare: – priezvisko, meno dieťaťa, – trieda, ktorú navštevuje, – dátum neprítomnosti, – počet dní neprítomnosti.
 • Všetky deti musia mať v skrinke náhradné základné oblečenie, spodnú bielizeň a náhradné rúško.
 • Hračky (s výnimkou na spanie), nápoje, lieky a jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.
 • Pri každom vstupe je umiestnený stojan na dezinfekciu rúk. Je povinnosťou zákonného zástupcu, aby sebe dezinfikoval ruky pred vstupom do vnútorných priestorov. Zákonný zástupca dieťa v šatni prezlečie a odvedie pedagogickému zamestnancovi do triedy. Zotrvanie v priestoroch šatne musí byť minimalizované na nevyhnutný čas. V šatni bude regulovaný počet zák. zástupcov zamestnancami MŠ. Učiteľka vykoná ranný filter, aj s meraním teploty. Dieťa si za sprievodu pedagogického zamestnanca pôjde umyť ruky.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19 ) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

S cieľom ochrany pred šírením ochorenia Covid – 19 boli prijaté nasledovné opatrenia:

Zákonný zástupca  

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy – dodržiavať povinnosť nosenia rúšok u seba pri vstupe do priestorov materskej školy, povinnosť dodržiavať odstupy a povinnosť dezinfekcie rúk u seba pri vstupe do priestoru materskej školy, dieťa nemá povinnosť nosenia rúška v materskej škole.  
 • predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ (nájdete v šatni pri každej triede ale i tu v sekcii Úvod- Tlačivá)  
 • môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. (týka sa detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie),
 • rešpektuje zákaz nosenia hračiek (s výnimkou na spanie) a akéhokoľvek iného materiálu z domáceho prostredia,  v prípade, že u dieťaťa je podozrenie (bolo v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid – 19) alebo je potvrdené ochorenie na Covid-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy na t. č. 0903 424 040 (e-mailom- msmarcheggska58@gmail.com), toto dieťa musí ísť do 14 dňovej karantény,
 • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. V prípade, že dieťa spĺňa výnimku z karantény, rodič odovzdá triednej učiteľke ,,Oznámenie o výnimke z karantény.“ (nájdete v šatni pri každej triede ale i tu v sekcii Úvod- Tlačivá)  

Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy pre školský rok 2021/2022, v opačnom prípade môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie.

Vzhľadom na situáciu pandémie COVID-19 Vás prosíme, sledovať aktualizácie stránky týkajúce sa otvorenia nového školského roka.

Buďme k sebe ohľaduplní, disciplinovaní a navzájom sa rešpektujme.

Teší sa na Vás celý kolektív MŠ.

Mgr. Lucia Strakušová, riaditeľka MŠ