Oznam pre rodičov- dotácia na stravu detí v MŠ

Vážení rodičia,

z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách.

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

a/ navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

b/ navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;

c/ ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov).

Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia na mestský úrad Stupava v úradných hodinách najneskôr do 10.08.2021 doručiť (tlačivá v prílohe):

  • nový formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle mestský úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia,  
  • čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe).

Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

Ďakujeme za spoluprácu.