OZNAM!

Materská škola hľadá učiteľku/učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore v súlade s vyhláškou č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov: 
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– motivačný list
– súhlas so spracovaním osobných údajov (všetky doklady vlastnoručne podpísané), kópie dokladov o dosiahnutej kvalifikácii

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup k práci, ochota, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť.

Voľné pracovné miesto: ihneď

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť:
– osobne (do vlastných rúk riaditeľky, alebo zástupkyne riaditeľky MŠ)
– na adresu zamestnávateľa (Materská škola, Marcheggská 58, 90031 Stupava) v zalepenej obálke, označenej: „UČITEĽKA MŠ – NEOTVÁRAŤ“
– emailom: msmarcheggska58@gmail.com
tel. kontakt: 02/65934 058, 0903 42 40 40, Mgr. Lucia Strakušová