Organizácia a podmienky predprimárneho vzdelávania v MŠ Marcheggská v šk. roku 2020/2021

Prevádzka MŠ: 06:30 – 17:00 hod.

Personálne zabezpečenie v MŠ:

Pedagogickí zamestnanci:

 1. trieda VČIELKY:          Valéria Kozáková, Bc. Zuzana Oselská
 2. trieda LIENKY:             Alexandra Dzurillová, Mgr. Lucia Strakušová
 3. trieda MOTÝLIKY:       Anna Gorbárová, Mgr. Monika Grunská
 4. trieda SOVIČKY:          Magdaléna Dedičová, Miroslav Szabó

Nepedagogickí zamestnanci:

Vedúca školskej jedálne: Alena Kubinová

Pani kuchárky: Zdenka Jadrníčková, Magdaléna Sajanová, Magdaléna Zúborová

Pani upratovačky: Alexandra Vaseková, Zuzana Hricová

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 06:30 do 08:00 h.
 • Brána MŠ sa bude o 08:00 h. zatvárať. Prosíme Vás o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:
Sprístupnenie budovy rodičom:

 • Od 12:00 do 12:30 h.
 • Od 15:00 do 17:00 h., posledný príchod rodičov pre dieťa je o 16:55 h., aby o 17:00 h. bola MŠ zatvorená.
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno.

Vo vonkajšej informačnej vitríne pri riaditeľni budú dostupné zoznamy detí, do ktorej triedy sú zaradené.
Deti sú do jednotlivých tried rozdelené podľa veku, kapacity jednotlivých tried, tiež na základe úrovne osobnostného rozvoja dieťaťa v súlade s legislatívou, preto vopred ďakujeme, že akceptujete zaradenie detí do tried.

Prevádzka jednotlivých tried v mesiaci september 2020:

Od 2.9. – 16.9.2020 bude prevádzka MŠ nasledovná:

 1. trieda: 7, 30 – 16, 00 h
 2. trieda: 7, 00 – 17, 00 h
 3. trieda: 7, 00 – 17, 00 h
 4. trieda: 7, 00 – 17, 00 h.

Organizačné pokyny:

 • Deti nebudú mať počas pobytu v MŠ rúška, len v prípade, že sa im náhle zmení zdravotný stav. Preto je potrebné mať 1 náhradné rúško v detskej skrinke.
 • Do odvolania platí zákaz akýchkoľvek hračiek, predmetov, potravín (ovocie, sladkosť) prinesených z domu.
 • Deti, ktoré majú individuálne stravovanie na základe odporučenia pediatra budú si nosiť jedlo v dóze, ktorú je možné vložiť do mikrovlnky a jedlo prevádzkový zamestnanec ohriate preloží na tanier.
 • V mesiaci september 2020 je zabezpečená v MŠ zvýšená dezinfekcia dotykových plôch, umyvární, vstupov.
 • 2 – krát/mesiac sa bude vymieňať posteľné prádlo.
 • Krúžková činnosť v mesiaci september 2020 nebude.
 • V mesiaci september 2020 bude vo všetkých triedach triedne ZRPŠ. Termín bude zverejnený na web stránke MŠ, na informačných tabuliach v priestoroch MŠ.

Dieťa v 1. deň nástupu do MŠ  potrebuje (všetky deti):

 • Papučky – podpísané, (nie s otvorenou pätou) náhradný odev: tričko, spodné prádlo, ponožky, tepláky, krátke nohavice, náhradné rúško (detská skrinka), všetky veci budú v ruksaku.
 • Vlastná podpísaná fľaša s vodou.
 • Deti, ktoré navštevujú MŠ 1 a viac šk. rokov si prinesú aj pyžamo.
 • V mesiaci september až do odvolania je zákaz nosenia hračiek na pobyt v MŠ. V mesiaci september zatiaľ deti nepotrebujú zubnú pastu, kefku, pohár.

Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021

Organizácia pri preberaní a odovzdávaní detí od rodičov/rodičom.

Príchod do materskej školy:

 • Dieťa sprevádza do materskej školy len jeden zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.
 • Rodič privádza dieťa do materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest – ďalej len „rúško“ (rodič i dieťa).
 • Vo vstupnej chodbe si vydezinfikuje ruky rodič i dieťa.
 • Rodič odvedie dieťa do šatne, kde si dieťa odloží do skrinky rúško, prezuje sa, vyzlečie a ide svojej triedy.
 • Pri vstupe do triedy bude dieťaťu odmeraná teplota pedagogickým zamestnancom materskej školy.
 • Po príchode do triedy si dieťa ide umyť ruky.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ podpíše pripravené tlačivá o zdravotnom stave dieťaťa (vyhlásenie a zdravotný dotazník) a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Ak rodič označí v tlačive čo i len jeden z uvedených príznakov, dieťa nebude prijaté do materskej školy.
 • Čas rodiča v budove materskej školy nesmie prekročiť 10 minút.
 • Ak rodičia budú musieť čakať na vstupný filter, musia dodržiavať odstupy.
 • Rodičia sa v priestoroch materskej školy pohybujú vždy v rúšku.

Odchod z materskej školy:

 • Dieťa preberá z materskej školy len jeden zákonný zástupca.
 • Rodič pri vstupe do areálu materskej školy musí mať rúško.
 • Rodič si dieťa prevezme zo školského dvora od pedagogického zamestnanca v čo najkratšom čase.
 • V prípade viacerých rodičov preberajúcich deti z jednej triedy, dodržiavajú odstupy.
 • V prípade nepriaznivého počasia si rodičia preberajú dieťa z triedy, pričom dodržiavajú hygienické opatrenia ako pri príchode ráno (rúško, dezinfekcia rúk, časové obmedzenie).

Žiadame rodičov dodržiavanie zásady R-O-R (rúško, odstup, ruky – dezinfekcia je pri vstupe).

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok,dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roka 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni tlačivá o zdravotnom stave dieťaťa (vyhlásenie a zdravotný dotazník). Dané tlačivá Vám budú k dispozícií v MŠ.
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do izolačnej miestnosti, bezodkladne bude personál materskej školy kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa vyzdvihnú.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Buďme k sebe ohľaduplní, disciplinovaní a navzájom sa rešpektujme.

Teší sa na Vás celý kolektív MŠ.

Mgr. Lucia Strakušová, riaditeľka MŠ