Nástup od 03.05.2021

Vážení rodičia,

na základe usmernenia ministerstva školstva SR Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 3. mája 2021 je zákonný zástupca povinný odovzdať pri preberaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi aktualizované tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Uvedené tlačivo je dostupné v každej šatni pri triede. Zákonný zástupca nepredkladá od 3. mája 2021 negatívny test na COVID-19.

Do areálu MŠ je naďalej povinná dospelá osoba vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor, rúško).

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je zákonní zástupca povinný  z dôvodu:

a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),

b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

Milí rodičia,

v nadväznosti na aktuálnu zmenu- bez povinnosti predkladania potvrdenia o negatívnom výsledku testu sa na Vás obraciame s prosbou o dôslednú a zodpovednú ochranu zdravia všetkých detí a zamestnancov MŠ.

Ďakujeme Vám za súčinnosť v ochrane zdravia nás všetkých.