2% z dane

Vážení rodičia, priatelia našej materskej školy.

Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí každoročne poukazujú 2 % z daní nášmu Občianskemu združeniu pri MŠ Marcheggská v prospech detí. Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše Občianske združenie pri MŠ Marcheggská. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí (zakúpené boli už interaktívne tabule, koberce, preliezka, spolufinancovanie brigád v MŠ, spolufinancovanie spoločnej akcie Rozlúčka nielen pre predškolákov a rôzne iné). Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité:

  • na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole (zriadenie dielničky na rozvíjanie praktických zručností detí),
  • na skvalitnenie vybavenia školských dvorov (zakúpenie dopadových plôch okolo ihrísk, vláčiková zostava na 1. školský dvor, tieniace plachty, zatrávnenie šk. dvorov atď.),
  • spolufinancovanie školských akcii.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Postup krokov na poukázanie 2%

  1. Vypíšte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ktoré nájdete tu na našej webovej stránke MŠ v sekcii Občianske združenie alebo v šatni pri každej triede.
  2. K tlačivu pripojíte Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.
  3. Odnesiete na Daňový úrad. V prípade, že nemáte čas, môžete potrebné tlačivá dať do obálky s označením 2% a vhodiť do schránky (pri bráne) MŠ.

V kalendárnom roku 2021 je oprávneným prijímateľom darovaných 2% pre našu materskú školu:

Prijímateľ: Občianske združenie pri MŠ Marcheggská

Sídlo: Marcheggská 58, 900 31 Stupava

Právna norma: Občianske združenie

IČO: 42264839

Číslo účtu: IBAN: SK87 0200 0000 0030 6538 0159

ĎAKUJEME všetkým, fyzickým osobám i právnickým subjektom, rodičom, starým rodičom, priateľom našej materskej školy, známym i neznámym za poskytnutie 2% dane z príjmu v kalendárnom roku 2020.