Informácia o spracúvaní osobných údajov

(určená osobitne pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údajedetí, ktoré navštevujú našu materskú školu, detí, ktoré podali žiadosť o prijatie do našej materskej školy ako aj ich zákonných zástupcov. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sú deti a ich zákonní zástupcoviadotknutou osobou t.j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Materská škola so sídlom:Marcheggská 31, 900 31 Stupava, IČO: 31813046, štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Strakušová, riaditeľka (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „materská škola“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. č. 02/65 934 058, 0903 42 40 40, e-mail: msmarcheggska58@gmail.com

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím zodpovednú osobu a to e-mailom na:
ochranaudajov@isecure.sk, aleboprevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. Súhlas môžete odvolať e-mailom na kontaktný mail prevádzkovateľa alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov alebo na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 • na účel evidencie žiadateľov o prijatie na predprimárne vzdelávaniev materskej škole

Spracúvanie osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov na tento účel je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje spracúvame v rozsahuúdajov uvedených v žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do materskej školy a potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spracúvame aj osobné údaje týkajúce sa týchto špeciálnych potrieb uvedené vo vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odborného lekára (ak ide o dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím).

 • na účel zistenia prípadov podania žiadosti o prijatiedieťaťa na predprimárne vzdelávanieaj v inej resp. iných materských školách pôsobiacich pod zriaďovateľom prevádzkovateľa a zabezpečenie rozdelenia týchto detí medzi dotknuté materské školy

V rámci tohto účelu dochádza medzi riaditeľmi materských škôl pôsobiacich pod jedným zriaďovateľom k porovnaniu údajov detí (meno a priezvisko), ktorých zákonní zástupcoviau nich podali žiadosť o ich prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Takouto úlohou je zabezpečovanie podpory osobnostného rozvoja detí v predškolskom veku a utváranie predpokladov na ich ďalšie vzdelávanie umožnením prístupu prihláseným deťom k predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole.Spracúvaním sa umožní prijať na predprimárne vzdelávanie maximálny počet detí v súlade s právnymi predpismi tým, že sa zabráni prijatiu toho istého dieťaťa na vzdelávanie vo viacerých materských školách, čo by mohlo viesť k zamedzeniu prístupu ďalších detí k predškolskému vzdelávaniu.

Spracúvanie prebieha len počas porady riaditeľov, osobné údaje detí na tento účel ďalej nespracúvame a neuchovávame.

 • na účel zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí v školskom vzdelávacom programe predprimárneho vzdelávania, vrátane vedenia evidencie detínavštevujúcich materskú školu a príslušnej pedagogickej dokumentácie

Na tento účel spracúvame osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to vyplývajúcich zo:

– zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– nariadenia vlády 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Na plnenie našich zákonných povinností spracúvame osobné údaje:

 1. dieťaťa v rozsahu:meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu (alebo adresa miesta, kde sadieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej úrovni, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti.
 2. zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúcehomaterskú školu v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie (telefonický a mailový kontakt).
 • na účel zabezpečovania špeciálnych výchovno-vzdelávacích potriebdetí (podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia) a vedenie príslušnej dokumentácie

V prípade, ak zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, musíme podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia zabezpečovať ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Na tento účel spracúvame osobné údaje detí, pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • na účel poskytovania údajov o deťoch a ich zákonných zástupcoch do Centrálneho registra

Centrálny register vedený Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR je zoznam osobných údajov
o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov
a poslucháčov.Spracúvanie osobných údajov (ich poskytovanie do registra) je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • na účel komunikácie so zákonnými zástupcami dieťaťa

Na tento účel spracúvame osobné (kontaktné) údaje zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu. Spracúvanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť potrebný kontakt a informovanie zákonných zástupcov o skutočnostiach súvisiacich s dieťaťom a činnosťou materskej školy.

 • na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni

Spracúvanie osobných údajov stravníkov školskej jedálne je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to povinností vyplývajúcich zo:

– zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, – vyhláškyMinisterstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania,

– zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 • na účel organizovania školských výletov a exkurzií

Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel zabezpečenia krúžkovej činnosti v súlade so školským vzdelávacím programom

Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel evidencie školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných materskou školou (vrátane vyhotovenia záznamu o školskom úraze)

Na tento účel spracúvame osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • na účel vedenia evidencie dokladov o zdravotnom poistení detí

Osobné údaje detí v tomto prípade spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby vyhotovením fotokópie preukazu poistenca (v rozsahu uvedenom v preukaze poistenca dieťaťa). Údaje v prípade potreby (pri nutnosti poskytnutia bezodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa) poskytneme poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel zabezpečenia poistenia (úrazové poistenie a krádež vecí)počas školských výletov/ exkurzií

Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel nahlásenia poistnej udalosti poisťovni a vykonania potrebných úkonov na zabezpečenie výplaty poistného plnenia v prípade úrazu alebo krádeže vecí detí (v prípade, ak materská škola zabezpečovala poistenie)

V prípade, ak nastane poistná udalosť, budeme môcť poisťovni poskytnúť osobné údajedieťaťa a jeho zákonného zástupcu v rozsahu vyžadovanom poisťovňou (vrátane čísla bankového účtu na poskytnutie poistného plnenia, údajov zo správy ošetrujúceho lekára v prípade úrazu), len na základe Vášho súhlasu. V opačnom prípade, ak nám súhlas neudelíte, by sme nemohli zabezpečiť riadne nahlásenie poistnej udalosti ani poskytnúť poisťovni údaje v takom rozsahu, aby poisťovňa prešetrila a vykonala likvidáciu škodovej udalosti.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel evidencie krádeží vecí detí navštevujúcich materskú školu

Je našim oprávneným záujmom aby smezaevidovali krádež veci dieťaťa navštevujúceho materskú školu a jej okolnostia to v záujme vykonania potrebných úkonov v súvislosti s krádežou (napr. prešetrenie krádeže) a zabezpečenia opatrení na predchádzanie krádežiam.

 • na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa

V tomto prípade spracúvame osobné údajenávštev a iných osôb vstupujúcich do priestorov materskej školyna základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa:ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

 • na registratúrne účely

Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok.

Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

 • na účel vedenia agendy Rady školy

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškyMinisterstva školstva Slovenskej republiky
č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje súťažiacich detí a ich zákonných zástupcov, ak nám na to udelíte súhlas.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

V tomto prípade spracúvame osobné údajedetí navštevujúcich materskú školu, pedagógov, príp. iných snímaných osôb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je: prezentácia aktivít materskej školy a upevnenie medziľudských vzťahov zachytením spoločných zážitkov a spomienok.

Na základe súhlasu budeme na webovej stránke zverejňovaťfotografie detí ako aj iných osôb pri rôznych aktivitách organizovaných materskou školou, ktorých sa zúčastnia.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak nám súhlas neudelíte, alebo ho odvoláte, nezverejníme fotografie, na ktorej je zobrazený dotknuté dieťa.

 • Ďalšie účely, na ktoré ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje nájdete vo všeobecnej informácii zverejnenej na našej webovej stránke.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zriaďovateľ školy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. školská inšpekcia), Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä zodpovedná osoba v zmysle GDPR, poskytovateľ poštových služieb, organizátor školského výletu/ exkurzie, poisťovňa, organizátor krúžkovej činnosti,spoločnosť vykonávajúcu externú podporu a prevádzku webových stránok.

Vo vzťahu k zverejňovaným/ sprístupňovaným fotografiám sú príjemcami osobných údajov návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa (fotografie na webe) a návštevníci priestorov materskej školy (fotografie na nástenke).

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Štátny archív v Bratislave- pobočka Modra.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdetenižšie v tomto dokumente a v Registratúrnom pláne,ktorý je na požiadanie dotknutej osoby prístupný u prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

V súvislosti s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa osobné údaje uchovávame po dobu určenú v Registratúrnom pláne.Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 3 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

Osobné údaje dotknutých osôb na účely evidencie žiadateľov o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosti zákonného zástupcu o prijatie, rozhodnutia o prijatí a neprijatí) uchovávame po dobu 5 rokov (v súlade s Registratúrnym plánom).

Osobné údaje na účely zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí uchovávame po dobu navštevovania materskej školydieťaťom a následne po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (na splnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa), napr. záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika)–5 rokov, osobný spisdieťaťa – 10 rokov, triedna kniha – 10 rokov atď.

Osobné údaje na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni uchovávame po dobu poskytovania stravovania dotknutej osobe; následne dokumentáciu k stravným lístkom (výkaz stravovaných osôb) v súlade s Registratúrnym plánom po dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel vybavenia žiadostí o výkon práv dotknutých osôb, budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme spracúvať na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase.

Osobné údaje na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa budeme uchovávať po dobu 1 roka (po skončení roku, ktorého sa vstup týka); v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na prešetrenie úrazu, spôsobenej škody alebo iného incidentu, ku ktorému došlo v čase prítomnosti návštevy v našich priestoroch.

Osobné údaje na účely vedenia agendy Rady školy uchovávame v súlade s Registratúrnym plánom po dobu 10 rokov, pričom táto dokumentácia má trvalú dokumentárnu hodnotu.

Fotografiebudeme na základe nášho oprávneného záujmu sprístupňovať vo vnútorných priestoroch materskej školypo dobu najviac jedného roka odo dňa konania akcie, na ktorej bola vyhotovená. Fotografiebudeme na základe súhlasu zverejňovať na webovej stránke po dobu uvedenú v súhlase. Vyhotovené fotografie viažuce sa k materskej škole budeme uchovávať po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (5 rokov).

Osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, ktoré spracúvamena základe oprávnených záujmov, uchovávame po dobu navštevovania materskej školy, ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti).Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Dokument na stiahnutie tu.