Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v školskom roku 2021/2022

Podanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ:

Riaditeľka MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy (MŠ) sa uskutoční v dňoch 3. mája a 4.mája 2021.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahujúcej údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami. Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže zákonný zástupca podať:

  •  e- mailom na msmarcheggska58@gmail.com (po doručení žiadosti bude prijímateľovi odoslaný potvrdzujúci e-mail o prevzatí žiadosti),
  • vhodením do poštovej schránky na budove MŠ,
  • zaslaním do elektronickej schránky MŠ,
  •  poštou alebo kuriérom na adresu MŠ.

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:

Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvedenú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska zákonného zástupcu dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 15.06.2021.

Zákonné podmienky pri prijímaní detí do MŠ na šk. rok 2021/2022:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

  • do 31.08.2021 dovŕšili piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • do 31.08.2021 dovŕšili šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, takže pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania na materskej škole.

Ostatné podmienky prijímania (pri záujme prekračujúcom kapacitné možnosti MŠ):

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktorých súrodenci navštevujú materskú školu,
  • zostupne- podľa dátumu narodenia.

Povinné predprimárne vzdelávanie po dovŕšení 5. roku veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt. Deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Spádové oblasti pre MŠ Marcheggská v Stupave:

Zoznam ulíc a námestí:

Bitúnková, Borovicová, Brezová, Družstevná, Dubová, Duklianska, Džbankárska, Ferdiša Kostku, Hrabová, Jána Ondruša, Jedľová, Jelenia, Jilemnického, Kalinčiakova, Ľ. Kraskovskej, Lesná, Liesková, Líščia, Malacká, Mateja Bela, Marcheggská, Medzipotočná, Na Kopcoch, Nad potokom, Námestie Slovenského povstania, Nová, Pažitná, Poľná, Pri majeri, Pri potoku, Obuvnícka, Osiková, Pajštúnska, Park, Pastierska, Piesková, Platanová, Pod Kopcami, Pod vŕškom, Pri artézskej studni, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, SNP, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu, Žabárňa,

Stavby v k.ú. Stupava, súp. č.: 2234; 5012; 5070; 5092; 5105; 5127; 5132; 5145; 5158; 5230; 5408; 5423; 5505; 5555; 5556; 5566; 5574; 5595.

V Stupave, dňa 14.04.2021

Mgr. Lucia Strakušová
riaditeľka MŠ