ms_marcheggska

Naša materská škola sa nachádza na Marcheggskej ulici v Stupave. Je vzdialená od rušného centra, medzi radovou výstavbou rodinných domov.

Materská škola je štvortriedna, prispôsobená pre dochádzku detí od 3 do 6 rokov . Poskytujeme celodennú starostlivosť podľa potreby a požiadaviek rodičov, predovšetkým počas adaptačného obdobia detí aj poldennú starostlivosť.

V prednej časti budovy sa nachádzajú kancelárie, kuchyňa, práčovňa, žehliareň a príslušné skladové priestory. Dlhá spojovacia chodba spája tri samostatné pavilóny, v ktorých sú štyri samostatné triedy. Každý pavilón má samostatné vykurovacie zariadenie.

Materská škola má dva školské dvory a jedno dopravné ihrisko.

Stravovanie je zabezpečené prenosom do výdajných kuchyniek pri jednotlivých triedach, kde sa rozdeľuje. Deti sa stravujú vo svojej triede. Vonkajší areál školy tvoria dva školské dvory medzi jednotlivými pavilónmi vybavené pieskoviskami, hracími prvkami. V zadnej časti dvora je dopravné ihrisko. V celom areály školy je množstvo kríkov, stromov a trávnatej plochy. Rodičia i celý personál materskej školy oceňujú výhodnú polohu školského zariadenia, ktoré pripomína rodinné prostredie. Vitajte!

Vzdelávací program

V súčasnej dobe je doprava neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka, ktorý je deň čo deň účastníkom cestnej premávky. Akýkoľvek pohyb ľudí súvisiaci s dopravou je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky.

Materská škola sa nachádza v meste, ktoré sa stále rozrastá. Pribúdajú nové stavby, noví obyvatelia, ale predovšetkým pribúdajú ďalšie a ďalšie dopravné prostriedky. Dopravná situácia v meste je stále zložitejšia a nebezpečnejšia.

Vzhľadom na to sa naša materská škola si zvolila dopravné zameranie vo svojom školskom vzdelávacom programe  s názvom „Doprava hrou“ a plní tak úlohy výchovy a vzdelávania k bezpečnosti v cestnej premávke, prostredníctvom ktorej pripraví deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi. Našim základným cieľom je utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara.

V „Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy“ sa s dopravnou tematikou stretávame vo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ v tretej časti – orientácia v okolí.

V rámci nášho zamerania sme si vytýčili ciele, nad rámec tejto oblasti. Tieto budeme plniť prostredníctvom vhodných edukačných aktivít, hier, diskusií, rozhovorov, vychádzok a pohybových aktivít na detskom dopravnom ihrisku. Plnenie  týchto cieľov zvýši teoretické, ale predovšetkým praktické poznatky detí v dopravnej oblasti.